VORTEX, Java Edition Release Notes

v2.0.1.27

v2.0.1.26

v2.0.1.20

v2.0.1.18

v2.0.1.17

v2.0.1.15

v2.0.1.13

v2.0.1.12

v2.0.1.11

v2.0.1.9

v2.0.1.7

v2.0.1.6

v2.0.1.4

v2.0.0.6

v2.0.0.5

v2.0.0.4

v2.0.0.3

v2.0.0.2

v2.0.0.1

v2.0.0.0 - Production

v1.0.0.6

v1.0.0.5

v1.0.0.4

v1.0.0.3

v1.0.0.2

v1.0.0.1 - Beta